İ

İhata duvarı
Taşıyıcı olmayıp yalnızca bir yeri kuşatmak için yapılan bahçe duvarı

İksa
Bir hendek veya temel çukuru kazılırken yandaki toprakları tutturmak için, yere yan yana çakılan ve kavramalarla birbirine tutturulan kalın tahtalarla kurulan düzen

İmar
Şehirleri belli bir düzen içerisinde düzenleme

İmar durumu
Bir arsanın imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğini bildiren ve belediyece düzenlenerek isteği üzerine arsa sahibine verilen belge

İmar kanunu
Türkiye?de yerleşme yerleri ile bu yerdeki yapılaşmaların plan,fen,sağlık ve çevre koşullarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla düzenlenmiş olan 3194 sayılı yasa

İmar sınırı
Nazım planı bulunan yerlerde nazım plan sınırları; bulunmayan yerlerde belediye sınırları

İmar yönetmeliği
İmar yasasının tamamlayıcısı olarak hazırlanıp kentin belediye meclisince onaylandıktan sonra yürürlüğe giren yapı düzeni yönetmeliği

İnce çakıl
15 mm çapında delikleri bulunan elekten geçip 7mm? lik deliklerden geçmeyen çakıl

İnşa
Yapma,bina etme,kurma

İnşaat alanı
Bodrum ve çatı katları dahil, iskanı mümkün olan bütün katların, ışıklıklar çıktıktan sonraki alanlarının toplamı

İri çakıl
70 mm çapında delikleri bulunan elekten geçmeyip 30 mm? lik delikten geçmeyen çakıl

İskan
Yurtlandırma, yerleştirme

İskan sınırı
İmar sınırı içerisinde yapı yapma izni verilen bölgeler ile izin verilmeyen bölgeleri ayıran sınır

İskele
Yapıların dışında keresteden yada madensel borulardan kurulup çalışmak için üstüne çıkılan, sabit ayaklı, taşınabilir veya asma çatkı

İskelet
Kolon-Kiriş sistemindeki bir yapının taşıyıcı öğelerinin bütünü

İskeletli yapı
Betonarme döşemeli, çelik veya betonarme kiriş veya kolonlu yapı; karkaslı yapı

İstikamet rölevesi
Belediyece verilen, plandaki yapılaşma doğrultusunu gösterir

İstinat
Dayanma, yaslanma

İstinat duvarı
Yüksek bir setin kenarına toprağı tutturmak üzere örülen duvar, dayanma duvarı

İzolasyon
Yalıtma, tecerrüt, tecrit


Yorum yap

Son düzenleyen: admineso Tarih: 29/05/2017.

Bu makale yayınlanmasından bu yana revize edilmemiştir.

Yazıyı oluşturan admineso Tarih: 01/11/2015.

X
X