Yargı, AKM Alanlarında Millet Bahçesi Yapımına İlişkin İkinci Planı da İptal Etti 1

Yargı, AKM Alanlarında Millet Bahçesi Yapımına İlişkin İkinci Planı da İptal Etti

238 İzlenme

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet ideolojisiyle mekân üzerinden hesaplaşan plan değişikliklerine karşı hukuk zaferleri kazanmayı sürdürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başkent’in Cumhuriyet hafızasını yok sayarak Atatürk Kültür Merkezi alanlarında millet bahçesi yapımına ilişkin hukuksal mücadelenin peşini bırakmadı. Yargı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Atatürk Kültür Merkezi alanlarında Millet Bahçesi’nin ikinci planını da iptal etti.

Yargı, iptal gerekçesinde daha önceki yargı kararlarının yerine getirilmediğine işaret ederek, dava  konusu 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97.maddesinin (n) bendi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 01.11.2022 tarihinde resen onaylanan, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2022 tarih ve 3019 sayılı kararı ve Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 31.10.2022 tarih ve 442 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara ili, Altındağ İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, Atatürk Kültür Merkezi 1.Bölge (Başkent Millet Bahçesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nı iptal etti.

Mahkeme iptal gerekçesinde dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yargı kararlarının gerekçelerine, imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, plan tekniklerine, plan hiyerarşisine ve kamu yararına uygun olmadığına da işaret etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi açıklamasında, AKM alanlarında Millet Bahçesi’nin rantın ve ideolojik söylemlerin mekânsal aracı olduğunu vurgulayarak, “Ankara’da 5 bölgeden oluşan Atatürk Kültür Merkezi alanlarında 1.etabında başlayan, 398.5 milyon liraya ihale edilen, ihalesi de, içeriği de, yeri de tartışmalı olan millet bahçesi, halk için değil EGO hangarlarının yerine yapılan devasa Merkez Ankara adı altında ki büyük ölçekli rant projesinin satışının arttırılması ve Cumhuriyet değerlerinin yok edilmesi için inşa edilmiştir. İkinci planın da iptal edilmesi haklılığımızın bir kez daha tescili olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz
Mimarlar Odası Ankara Şubesi yaptığı açıklamada, dava sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Daha önce bilirkişiler de sundukları raporda AKM’nin Başkent’e özel bir alan olduğunu vurgulayarak, plan değişikliğinin hukuka ve kamu yararına aykırılığını gözler önüne sermişti. Mahkeme de iptal gerekçesinde bu hususlara ‘1/5000 ölçekli AKM Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli AKM 1.Bölge Uygulama İmar Planında AKM alanı ve AKM 1. Bölge özelinde 2019 onaylı kentsel tasarım-yerleşim planında kesin olarak belirtilen veya yeni yapılacak kentsel tasarım-yerleşim planında kesin olarak yer alacak kullanımların plan açıklama raporlarında açık ve net olarak açıklanmadığı, Merasim Pisti zemini altına tekabül eden kapalı otopark kullanımı yönünden yeterli ihtiyaç analizi ve değerlendirme yapılmadığı gibi plan notunda açık otopark öngörülmemesine rağmen planda yerüstü açık otopark önerilmesi neticesinde planla plan notları arasında çelişkinin meydana gelmesine sebebiyet verildiği, 1/1000 ölçekli planda alanda belirtilen 0,05 inşaat emsalinin sadece yapılacak yapılara ilişkin olduğu, sert zeminin ise yapı zemin oturumlarından başka alandaki tescilli yapılar, yol, havuz, açık-kapalı otopark, vb. unsurları da içerdiği, alanda büyük alan kaplayan Merasim Pisti, altında büyük kapalı otopark, ayrıca açık otoparklar, sert zemin kaplamalı yaya yolları, büyük süs havuzları, alana giriş alanları vb. yer aldığı, mevcut ve öneri yapılarla birlikte tüm diğer unsurlar birlikte değerlendirilerek sert zemin dökümünün alanın 0,10’u kapsamında kalıp kalmadığı yönünde irdeleme yapılıp kabul görmüş nihai bilgilerinin hem plan notlarında hem de plan açıklama raporlarında bulunması gerekirken bu yönde bir etüt, karar üretilmediği ve plana yansıtılmadığı, 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planında belirtildiği şekilde Başkentlik kimliği üzerine hassasiyet gösterilmesi, ‘Başkente özgü’ ve ‘özel alan olma’ tasarımın temel vizyonu olması gerekirken bunun gözetilmediği, 1/1000 ölçekli plana ait 3 nolu plan notunda alanda yer alacak yapısal fonksiyonlara ilişkin Emsal:0,05 olarak belirtilmiş ise de, yapılaşma koşullarının plan üzerinde ada-parsel bazlı belirtilmediği ve ana yollardan çekme mesafelerinin plan üzerinde gösterilmediği, ayrıca AKM 1. Bölgenin Millet Bahçesi olarak planlanmasının üst kademe 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planına ve planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırılık taşımaktadır’ diyerek dikkat çekti.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak ideolojik olarak mekânı yok etmeye, kentleşme politikalarını rant odaklı dönüştürmeye çalışanların karşısında olmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet değerlerini savunmaya, korumaya, bilimin ve tekniğin izinde geliştirmeye devam edeceğiz.”

REKLAM ALANI

Reklam Vermek?
X
X