M

Okuma Süresi: 3 dak

Maça
Baca yaparken kullanılan ve örgü devam ettikçe yukarı doğru çekilen silindirsel kalıp

Mafsal
Eklem, oynak yeri

Mafsallı (durağan) mesnet
Taşıdığı strüktür öğesinin yatay ve düşey hareketlerini önleyen buna karşılık dönmesine olanak veren mesnet. Mafsalda moment 0 olur

Mahal Listesi
Bir yapının çeşitli hacimlerini alan (m2 ), çevre (mt.) gibi ölçülerini ve bu yerlerde kullanılacak gereçleri gösteren çizelge

Mahal Numarası
Bir yapının keşfinde kullanılmak üzere planlarda her hacme ayrı ayrı yazılan numara. Bu numaralar genellikle, B01, B02, ? zemin katlarda Z01, Z02, ? Zn üstteki katlarda da ilk rakam kat numarasını göstermek üzere 101, 201, 301 şeklinde verilirler. Birbirinin aynı olan hacimlere aynı numaralar verilir. Mahal numaraları kesim mimari projeler ile uygulama projelerinde gösterilir

Mahya
Çatıdaki iki eğik yüzeyin, dışta 180 dereceden büyük bir açı yaparak birleştiği çizgi

Mahya aşığı
Kırma veya beşik örtüsü çatılarda mahyaya yerleştirilen aşık

Mahya Kiremidi
Mahyayı örtmekte kullanılan özel şekilli kiremit

Mahya Örtüsü
Mahya boyunca, kurşun levha, çinko, özel eternit, özel kiremit, vb. ile yapılan örtü

Mahya tahtası
Mahya aşığı konmayan bir ahşap çatıda mertek uçlarını tutturmak için kullanılan ve mahya boyunca giden yassı ağaç

Makas
Bir çatıyı yada köprüyü taşımak üzere ahşap, beton, çelik veya hafif alaşımlar ile yapılan basınç ve çekme çubuklarından meydana gelen çerçeve

Makaslama
1. Çaprazlama
2. Bir kirişin mesnede yakın bir noktasına gelen yük, kesme kuvveti. Bir düzgün yayılı yük veya herhangi bir simetrik yük için maksimum makaslama, bir basit kirişte toplam yükünün yarısına; bir konsol kirişte ise yükünün tümüne eşittir

Mal Sahibi
Bina yaptıran ve bundan dolayı yapım sırasında işveren durumunda olan kimse

Maliyet Analizi
Yapıda, bir imalatın birim miktarını oluşturan öğelerin maliyetinden giderek, birim maliyetini hesaplama

Mansart
Her yüzünde değişik eğimli iki dam yüzeyi bulunan bir çeşit kırma çatı. Üstteki yüzeylerin eğimi alttakilerden daha azdır.

Mantar döşeme
Kolonları başlıklı olan kirişsiz betonarme döşeme

Mantar Döşeme
Başlıklı kolonların taşıdığı kirişsiz betonarme döşeme

Markiz
Bir kapı yada pencere önünü yağmurdan korumak için yapılan saçak

Marley
Polivinil klorit(PVC) ve asbestten yapılan ve çimento şap üzerine yapıştırılarak kullanılan termoplastik döşeme kaplama gereci. Marley, karolar halinde yada serilerek kullanılmak üzere rulo şeklinde olabilir

Mastar
Sıvacıların, duvarcıların düzlük kontrolü için cetvel gibi kullandıkları ensiz, uzun ve düz tahta

Mazgal
1. Kale duvarlarında iç yanı geniş, dış yanı dar delik.
2. Kale korkuluğunda mazgal dişleri arasında kalan boşluklardan her biri

Mecra
Su, hava, duman gibi akışkan şeylerin geçip gitmesine yarayan her türlü yol, akmalık, akak ve akımlıktır

Mekan
İnsanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk, boşun. Mimari bir mekan oluşturmak, geniş anlamdaki doğadan veya peyzaj mekanından insanın kavrayabileceği bir bölümü sınırlamaktır

Mengene
Üzerinde çeşitli işler yapılacak her türlü gereci sıkıştırmaya yarayan takım

Merdiven
Yukarıya, yükseğe çıkmak için yapılan basamaklı yol. Ahşap merdivenler basamaklarının düzenleniş şekillerine göre bindirme basamaklı, oturtma basamaklı, sürme basamaklı gibi adlar alırlar

Merdiven Boşluğu
Merdiven boyunca yapının tepesine kadar uzanan boşluk

Merdiven Eğimi
Bir merdivenin çıkış çizgisinin eğimi. Bu eğim rıht/basamak şeklinde verilir. Rahat merdivenin eğimi 17/29 cm dir

Merdiven Genişliği
Küpeşteler arasında kalan serbest genişlik

Merdiven Kolu
Bir merdivenin bir sahanlıktan ötekine uzanan bölümü

Merdiven Kovası
Dönerek çıkılan merdivenlerde ortada görülen boşluk

Merdiven Kulesi
Bina yüksekliğince çıkılan bir dış merdiveni barındırmak üzere binadan kopuk olarak yapılmış strüktür

Mertek
Ahşap çatıda mahyadan oluklara kadar uzanıp örtüden gelen yükleri taşıyan ve aşıklara ileten, çoğu 3/10, 4/10, 5/10, 5/12cm kesitli ağaçlara verilen ad

Mertek Çatısı
Yalnızca merteklerden meydana gelen ahşap, beşik örtüsü çatı. Bu çeşit çatılarda her mertek çiftinin altına bir bırakma kiriş konarak üçgen tamamlanır

Mesnet
Döşeme, kiriş gibi bir strüktür öğesinin başka bir taşıyıcıya oturduğu yer, dayanak.Mesnetler üç türlü olurlar.
a. durağan (sabit) mesnet
b. kayıcı mesnet (hareketli mesnet)
c. ankastre mesnet

Metraj
Bir yapıda çeşitli imalatın miktarların bulunması(keşif)

Mimarlık
İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma,dinlenme,çalışma,eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekanları,işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı

Modül
Klasik mimarlıkta, bir yapının sütunlarının veya çeşitli bölümlerinin oranlarını düzenlemekte kullanılan birim

Moloz
Toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, inşaat atıkları, yapı döküntüsü

Montaj aşığı
Mahyada taşıyıcı aşık bulunmaması durumunda yada bir mertek çatısında mertek uçlarını bağlamak için bunların altına yerleştirilen ve mertekler tarafından taşınan küçük kesitli aşık

Montaj Demiri
Statik bakımından gerekmediği halde, konstrüktif olarak, öteki demirleri tutturmak için kullanılan beton çeliği

Mozaik
Türlü renklerde küçük taş, cam, çömlek parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan duvar, döşeme, tavan kaplaması şeklinde resim ve bezeme işi

Mozaik Çini
Eskiden yapı yüzlerine süslemek için, renkli sırlı tuğlalar çeşitli biçimlerde kesilerek bir mozaik gibi uygulanmıştır, ki buna mozaik çini adı verilmiştir

Mozaik Seramik
Kağıda yapıştırılmış olarak levhalar halinde satılan geometrik şekilli küçük seramik parçaları

Mozeta
Sert taşların yüzünü düzlemekte kullanılan dişli tokmak

Mukarnas
Düşey bir yüzeyden üzerinde bulunan daha taşkın bir yüzeye geçmek ve ona bindirmelik görevi yapmak için taş veya tuğladan küçük prizmalar şeklinde, birbiri üzerine oturan bindirmeliklere verilen ad

Mukavemet
1. Bir yapı gerecinin direnebileceği en büyük gerilme; dayanım.
2. Dayanma, karşı koyma; bir yapının taşıyıcı bir bölümünün, üzerine gelen yüklere göre direnme yeterliliği

Musandıra
1. Eski Türk evlerindeki odalarda kapı yanındaki duvarda boydan boya yer alan ve içine yatak takımları ve şilteler konan dolaplar.
2. Saraylarda çatı arası odası. 3. Kimi Anadolu evlerinde asma kat. Musandıralı evlere özellikle Bodrum yöresinde rastlanır.

Muskalı
Çatma yapıda, dikmeler ile çapraz bağlamaların meydana getirdikleri üçgen bölmeleri olan. Muskalı yapıda, üçgen boşluklar kerpiç, tuğla vb. gibi malzeme ile doldurulur ve yüzey sıvasız bırakılır

Muvakkat Yapı
1. Şantiye binası gibi, inşaat süresince kullanılıp daha sonra yıkılan yapı.
2. İmar yönetmeliği hükümlerine göre genel hizmetlere ayrılan, cephe ve derinlik bakımından inşaata elverişli olmayan parsellerde yapılmasına izin verilen tek katlı yapı

Mücavir Alan
Belediye sınırlarına komşu olup kentin ilerideki gelişmesi bakımından gerekli görülen ve imar mevzuatı bakımından belediyelerin denetim ve sorumluluğuna verilmiş olan alanlara verilen ad, komşu alan

Münferit temel
Emniyet gerilmesi büyük olan zeminlerde her kolonun altına ayrı olarak dökülen betonarme temellere verilen ad

Müşrefiye
Arap evlerinin üst katlarında yer alan, ahşap çubukların kafes gibi birbirlerine takılmasıyla yapılmış tek yada çok katlı cumba


Etiketler:
Bu Wiki'yi Faydalı Buldunuz mu ?
Hayır 0
Okunma: 7
Önceki: L
Sonraki: N
X
X