K

Okuma Süresi: 5 dak

Kaba yapı
Küçük ayrıntıları çok olmadığı için yapımı aşırı özen gerektirmeyen

Kadastro
Her çeşit arazi ve mülklerin yerini,alanını,sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işi

Kademhane
Ev dışında yapılmış hela

Kafes kiriş
Açıklık büyüdükçe kirişlerin yüksekliği artar; buna karşılık kirişin içini yer yer boşaltmak mümkündür. Boşaltma sonucunda kiriş, çekme ve basınç çubuklarından ibaret hale gelebilir. Böyle basınç ve çekme çubuklarından yapıla kirişlere kafes kiriş denir

Kagir
Taş ve tuğladan yapılmış olan

Kalıp
Plastik bir maddeye (örneğin betona) belirli bir biçim vermek ve priz süresince tutmak için kullanılan ve o biçimi negatif olarak taşıyan araç

Kalıp planı
Betonarme projesinde döşeme demirlerini,kirişleri ve kolonları gösteren plan

Kalkan duvar
Beşik çatı ile örtülü bir yapının mahyaya dik gelen duvarındaki üçgen bölüm

Kalkan duvarı
Bir beşik çatıda aşıklara dik doğrultudaki üçgen dış duvar

Kalker
Kimyasal bileşimi CaCO3 olan kalker genellikle kil ve silisle birlikte bulunur

Kameriye
Bahçelerde küçük köşk şeklinde yapılan ve üstü yeşilliklerle sarılan çardak

Kaplama
Bir şeyin dışına, daha iyi bir görünüş kazandırma veya koruma ereğiyle geçirilen başka maddeden kat

Kargalık
Bir alın duvarında mertekler arsında kalan boşluklara yada duvar parçalarına verilen ad

Karkas
Kolon-Kiriş sistemindeki bir strüktürün taşıyıcı öğelerinin topuna verilen ad

Karkaslı yapı
İskeletli yapı; çelik karkaslı yapı, betonarme karkaslı yapı

Karo
Dört köşe kaplama gereci. Karolar çokluk pişmiş toprak, beton,taş,plastik gibi gereçlerle yapılırlar

Karo fayans
Banyo,mutfak,hela gibi ıslak hacimlerle duvar kaplama gereci olarak kullanılan, kare veya dikdörtgen yüzeyli fayans karo

Kartonpiyer
Yapıları kabartmalarla bezemek için, çoğunlukla duvar ve tavan ara kesitleri ile tavan göbeklerinde kullanılan sertleştirilmiş mukavva veya kıtıklı alçı

Kaset döşeme
Her iki doğrultudaki nervürleri yük taşıyacak şekilde ve aynı kesitte olan dişli döşeme

Kasnak kirişi
Ahşap döşemelerde veya çatılarda bacanın geçmesi için bırakılacak boşluğu meydana getirmek üzere kirişler veya mertekler arsına, bunlara dik doğrultuda çivilenen ağaç

Kat
Binada iki döşeme arasında kalan boşluk

Kat sahanlığı
Kat düzeyindeki sahanlık

Kat yüksekliği
Döşeme üstünden bir üst katın döşeme üstüne olan uzaklık

Katalizör
Bir kimyasal reaksiyonun hızını artıran, ancak reaksiyona edimli olarak katılmayan madde

Kayma dayanımı
Bir kesitin güvenlikle karşılayabileceği en büyük kayma gerilmesi

Kayma gerilmesi
Kesme kuvveti ve/veya burulma momentinin oluşturduğu gerilmeler

Kayma kuvveti
Kayma gerilmesini meydana getiren kuvvet

Kazık
Bazı noktaları belirlemek amacıyla toprağa çakılmak üzere hazırlanmış,sivri uçlu kare veya daire kesitli çubuk

Keçi ayağı
Toprağı sıkıştırma işlerinde motor gücü ile çekilerek kullanılan, bir tamburun çevresine tutturulmuş keçi ayağını andırır çıkıntılardan meydana gelen araç

Kemer
İki sütün veya iki ayak arsındaki bir açmanın üstünü örtmek için uçları bu sütün veya ayaklara oturmak üzere yay şeklinde yapılan ahşap,maden yada kagir yapı parçası

Kenet taşı
Kemer taşlarını kilitlemek üzere kemerin en üst bölümüne yerleştirilen konsol şeklinde çıkıntılı kilit taşı

Kerpiç
Balçıktan yapılan ve kalıplanarak güneşte kurutulan çiğ tuğla. Kerpiç içinde bitki artıkları , olmayan çok killi toprağın, içine katılan saman sapları ve başka gereçlerle stabilize edilip suyla karıldıktan sonra kalıplara dökülüp önce gölgede sonra güneşte kurutulmasıyla elde edilir

Kesin proje
Avan proje üzerindeki inceleme ve kararlara göre düzenlenen proje. Bu projenin ölçeği genellikle 1:100 olup bu ölçek çok büyük veya çok küçük yapılarda değiştirilebilir

Kesit
Bir cismin bir düzlemle kesildiğinde düzlem üzerinde meydana gelen şekil. Kesit terimi, yapıda daha çok düşey kesit yerine kullanılır

Kesit görünüş
Bir yapının belli bir yerinden alınan kesitte, kesilen bölümle birlikte, kesilmeyip görünüşe giren bölümlerin de gösterildiği görünüş veya kesit

Keson
Sualtı veya sulu zemin yapılarında temel yapmak üzere suyun dibine indirilen büyük, ahşap veya saç kasa,sandık. Bu yolla yapılan temellere keson temel yada sandık temel denir

Keşif
1. Bir yapının maliyetinin hesaplanması.
2. Arazi durumuna göre en iyi çalışma biçimini saptamak için arazinin gözden geçirilmesi

Kırlangıç kuyruğu
Geçme yapmak için bir ağacın ucuna verilen, kırlangıç kuyruğunu andırır biçim

Kırma çatı
Yapının her yüzüne doğru inen yüzeyleri bulunan ve yapıyı çepeçevre dolaşan olukları yatay ve aynı düzlemde olan çatı

Kırma Mansart
4 yüzünde de değişik eğimli 2şer dam yüzeyi bulunan kırma çatı

Kil
Aslı alüminyum silikatı [ Al2(SiO2)3] olan geçirimsiz, ince taneli bir toprak. Kil, kuruduğu zaman büzülen, ıslandığında hacmini arttıran ve sıkıştırıldığında suyunu veren plastik bir toptraktır

Kiler
Yiyeceklerin saklandığı oda veya büyükçe dolap

Kilit taşı
Kemer,kubbe ve tonozların tepe noktalarına konan, örgüyü kilitleyerek üstüne gelen ağırlığı yanındaki taşlara aktaran taş

Kireç
Kalsiyum karbonatın, yani kireç taşının (CaCO3) 900 santigratın üzerinde pişirilmesi ile elde edilen bağlayıcı madde

Kireç taşı
Kireç yapmakta kullanılan, içinde %90?ın üzerinde CaCO3 bulunan taş. Yapıda kullanılacak kireç taşı yağlı, taze ve kıvamında pişmiş olmalı, içinde toprak,kum,çakıl vb. yabancı maddeler ve fazla pişirilmiş parçalar bulunmamalıdır; rengi genellikle beyaz olmalıdır

Kiremit
Çatıları kaplamakta kullanılan, birbirinin kenarına binip suyu alta geçirmeden akıtacak biçimde yapılmış çoğu pişmiş toprak gereç

Kiremit altı levhası
Kiremitlerin düzgün döşenebilmesi ve ek bir su yalıtımı sağlanması amacıyla kiremitlerin altında kullanılan çoğu bitümlü özel oluklu levha

Kiremit pervazı
Saçak uçunda ilk kiremit sırasını tutan alın tahtası

Kiriş
Boyu doğrultusundaki eksenine dik kuvvetlerin etkisi altında bulunan çubuk; döşemeden gelen yükleri düşey taşıyıcılara aktaran, eğilmeye dayanıklı strüktür öğesi

Kiriş-plak sistemi
Betonarme kirişler aracılıyla taşınan betonarme döşeme sistemi,kirişli döşeme sistemi. Bu sistem geniş açıklıklar için kullanılan en eski döşeme sistemidir, ancak tavanda kirişlerin sarkması nedeniyle esnek planlamayı güçleştirmektedir

Kirnas
Kimi Anadolu evlerinin üst katlarında dışarıya doğru çıkıntılı olarak yapılmış hela

Klape
Bir beton kalıbında kanat tahtalarını bağlayan ahşap parça

Klinker
İnce öğütülmüş ve iyi karıştırılmış çimento hammaddelerinin sinterleşmeye kadar pişirilmesiyle elde edilen madde

Kolon
Uzunluğu doğrultusuna paralel kuvvetlerin etkisi altındaki çubuk,sütun. Kolonlar,kiriş yada döşemelerden gelen etkileri öteki kolonlara veya temellere aktaran genellikle düşey taşıyıcı öğelerdir

Kolon planı
Betonarme kolonların yerleşme durumunu gösteren plan. Kolon planı 1:50 ölçeğinde çizildiği halde, burada kolonların yatay kesitleri 1:20 olarak çizilir

Kolon-kiriş sistemi
Yatay öğelerin yüklerinin duvarlara yada kemer ve tonozlara değil de kirişler aracılıyla kolonlara aktarıldığı yapım sistemi

Kompasite
Malzemenin birim hacmine isabet eden dolu hacim

Konsol
1.Bir çıkmayı alttan destekleyen S şeklinde iki ters kıvrımlı taş destek.
2. Yalnızca bir yanındaki mesnet tarafından taşınan,diğer kısımları boşlukta olan yatay yapı öğesi; konsol kiriş, konsol döşeme

Konsol döşeme
Yalnızca bir kenarından taşınan döşeme plağı

Konsol kiriş
Bir ucu ankastre öteki ucu serbest kiriş

Kontrplak
Liflerin doğrultusu birbirine dikey gelmek üzere üst üste yapıştırılan incecik ahşap tabakalardan meydana gelen ince,esnek ve çalışmaz ahşap levha

Konut
Bir yada daha çok insanın ikamet ettiği yer,ev

Koridor
Bir kattaki odaları birbirine bağlayan dar,uzun geçit.

Korkuluk
Köprü,merdiven,balkon gibi düşmek tehlikesi olan yerlerin kenarlarına dikilen alçak duvar veya parmaklık

Korozyon
Bazı maddelerin kimyasal yoldan malzemeleri tahrip etmeleri olayına verilen genel ad.Korozyon daima elektronik yoldan,çoğunluklada oksitlenme şeklinde olur

Kot
1. Bir noktanın, esas olarak alınan yatay düzlemden yüksekliği ve bu yüksekliği gösteren rakam.
2. Projelerde boyutları göstermek için ölçü çizgileri üzerine yazılan rakam

Kör döşeme
Ahşap parke kaplamanın altına, düşük nitelikli tahtalarla yapılan ve kadronlara çakılan döşeme

Kör kasa
Bir kapı ve pencere kasasını yada telaroyu tutturmak üzere alta,sonradan görülmeyecek şekilde konulan kasa veya telaro

Köşe sahanlık
İki kolu birbirine dik merdivenlerdeki sahanlık

Kraft kağıdı
Yapılarda ısı geçirimsizliğini şiltelerinin üzerinde kaplama gereci olarak kullanılan dayanıklı kağıt; çimento torbası yapılan kağıt

Kule
Taban alanına oranla yüksekliği çok fazla olan, çoğu silindir şeklinde yapı

Kum
Bazı kültelerin ve en çok silisli kültelerin ufalanmasından oluşan ve deniz kıyısı, çay yatağı gibi yerlerde pek bol bulunan, ufak ve sert tanecikler.Yapıda kullanılacak kum silisli olmalı,içinde toprak,kil ve örgensel maddeler bulundurmamalıdır. Harçlarda ocak veya dere kumu kullanılır

Kuranglez
Bir yapının genellikle toprak altında kalan bir bölümüne ışık almak üzere yapılan, üstü ızgaralı veya cam tuğlalı bir çeşit ışık bacası

Kurtağzı
1.Ahşap doğramanın birbirine geçen dişleri.
2.Gömme hasır basamaklarının, birbirlerinin üzerlerine oturmaları ve kaymamaları için yapılan birleştirme biçimi

Kuş bakışı görünüş
Bir yapının veya cismin, eğik bir açıyla üstten görünüşü

Kuşak
1. Sağlamlığı artırmak için, bir şeyin çevresine geçirilen ağaç veya maden bağ; iki dikme arasındaki yatay ahşap parça.
2. Ahşap çatıda, aşıkların altından geçerek dikme veya babaların birbirine ve merteklere bağlayan çubuk

Kutu çerçeve
Yüklerin,kolonlar yerine yalnızca betonarme perdelerle taşındığı betonarme sistemi

Kükürt çimentosu
Korkuluk demirlerinin betona tespiti için açılan deliklere birlikte ısıtılarak dökülen eşit miktarda kükürt ve zift

Küllük
Soba bacalarının kurumlarını temizlemek için baca deliğinin altına açılan ve içine önü kapaklı sürme bir kutu yerleştirilen delik

Küpeşte
Korkulukların üzerine, elin kayması için yerleştirilen ve boydan boya devam eden profilli ahşap, maden yada plastik kısım

Kür
Betonun prizini uygun olarak yapabilmesini sağlamak amacıyla su ile çimento arasındaki reaksiyon için gerekli sıcaklık ve nem koşullarını sağlama

Küvet
Leğen hizmeti gören kaplara verilen ad,tekne


Etiketler:
Bu Wiki'yi Faydalı Buldunuz mu ?
Hayır 0
Okunma: 30
Önceki: J
Sonraki: L
X
X